• * тэмдэгтэй талбарууд л заавал утгатай байх албатай